Plan nieuwe fietsroutes Grovestins-Kanaalweg en 3 rotondes.

Geplaatst op 21 april 2016

Gemeentelijk plan aanpassing fietsroute Grovestins-Kanaalweg en drie rotondes.

Voor ons als wijkpanel is dit aanleiding u te vragen wat u van de plannen vindt en hebben daar een enquete voor opgesteld.
Deze enquete is te vinden via de hiervolgende link Reconstructie fietspaden en 3 rotondes

Voorstel Gemeente.
De Gemeente is van plan om de veiligheid en kwaliteit van een aantal fietsvoorzieningen in en bij Camminghaburen te verbeteren. Op drie rotondes krijgen voetgangers en fietsers voorrang en de fietsroute langs de Grovestins en Kanaalweg (tussen de Frittemastate en de Franklinstraat) wordt ingrijpend veranderd.

 Het plan van de gemeente omvat:

Voorrang voor voetgangers en fietsers op de rotondes: Grovestins/Frittemastate, Camminghaburg/Oenemastate en Egelantierstraat/Kalverdijkje;

Verbreden van het huidige fietspad ten zuiden van de Grovestins en Kanaalweg zodat dit in twee richtingen bereden kan worden. Het fietspad ten noorden van dit traject, dus aan de zijde van de sportvelden en De Centrale, wordt op termijn over de gehele lengte verwijderd. Daardoor verdwijnen de gevaarlijke oversteken bij de op- en afritten van de Anne Vondelingweg. Ook het voetpad ter plaatse van deze op- en afritten wordt verwijderd.

 Veiliger fietsen

De fietsroute langs de Grovestins en Kanaalweg is onderdeel van het hoofdfietspaden-netwerk in de stad. Dagelijks maken veel fietsers gebruik van deze route tussen Camminghaburen en de binnenstad.

De voorrang op de rotondes in en bij Camminghaburen is onveilig, omdat deze anders is dan de gebruikelijke voorrangsregeling op rotondes in woonwijken in de stad. Door de aanpassing van de voorrang wordt de situatie voor iedereen duidelijker.

 Vanwege de minder veilige kruisingen met onder andere de op- en afritten van de Anne Vondelingweg, de Esdoornstraat en verderop bij de in- en uitritten van winkelcentrum De Centrale heeft de gemeenteraad besloten deze fietsroute te verbeteren. Door het verwijderen van het noordelijke fietspad over de gehele lengte van het tracé wordt het oversteken van de drukke ontsluitingsweg van en naar Camminghaburen zoveel mogelijk geconcentreerd bij de rotondes van de Frittemastate en de Franklinstraat. Het bestaande fietspad aan de zuidkant, dus aan de zijde van de Nuon, de Friese Poort en langs het water bij de Condens, wordt vervangen door een breder tweezijdig fietspad. Tegels worden vervangen door asfalt of beton.

 De uitvoering

De aanpak van de rotondes staat gepland in het najaar van 2016. Ook wordt dit jaar een begin gemaakt met de verbetering van de fietsroute tot en met de kruising bij de Esdoornstraat. De aanpak van het fietspad tot aan de rotonde bij de Franklinstraat wordt niet gelijktijdig, maar pas in een later stadium uitgevoerd. 

  
 Onze reactie op het gemeentelijke plan.

Het Wijkpanel vindt het geen goed plan en wijst het gepresenteerde voorstel sterk af. Wij zijn vóór het handhaven van het huidige tracé voor fietsers, dus aan twee zijden een fietspad. 

Volgens een gemeentelijk rapport van vorig jaar is de belangrijkste oorzaak van onveiligheid op deze fietsroute de afrit van de Anne Vondelingweg op de Kanaalweg. Auto’s komen hier veel te hard aanrijden. Door de links- en rechtsafslaande rijstroken van de afrit hebben ze te weinig overzicht op het fietspad. De tussenberm van de Kanaalweg is zo smal dat auto’s flink gas moeten geven om in één keer over te kunnen steken.  Daarom moet de oplossing van het probleem hier worden gezocht. Deze oplossing had de gemeente aanvankelijk ook in gedachten (Bureau Goudappel/Coffeng 2015: verhoogd kruisingsvlak aanbrengen in rood asfalt), maar heeft ze nu laten varen.

In het gemeentelijke plan moeten fietsers stadinwaarts straks twee maal oversteken om op het nieuwe verbrede fietspad aan de zuidzijde hun weg te vervolgen; eerst bij de rotonde bij de Nuon en dan weer bij de rotonde bij de Franklinstraat. Hoe deze laatste situatie er voor de fietsers uit komt te zien is nog volstrekt onduidelijk. Als fietser ben je dan natuurlijk geneigd om rechtdoor te gaan naar de Emmakade of linksaf naar de spoorwegovergang, tegen de richting in. 

 Het wijkpanel vindt een verbreed tweezijdig fietspad lang het kanaal bij de Condens erg gevaarlijk. Scholieren en (electrische) fietsers zullen zich hier verdringen. Er is geen ruimte tussen de bomen en de scheepsbolders om een fatsoenlijk en veilig fietspad te realiseren. Wanneer een fietser valt of in de winter uitglijdt schiet deze zo het water in. 

 Fase 1 (Grovestins)en fase 2 (Kanaalweg) worden niet gelijktijdig uitgevoerd. Hierdoor ontstaat de zeer onwenselijke situatie dat fietsers vanaf het nieuwe verbrede fietspad bij de kruising met de Esdoornstraat (bij De Caleidoscoop) over moeten steken naar het huidige fietspad. Het is nog zeer onduidelijk hoe lang deze, weliswaar tijdelijke situatie gaat duren.

Met betrekking tot fase 2 is er nog geen enkele zekerheid aangaande de planning en de financiering. Dit is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op het terrein van de Centrale.

 Kortom

- Wij zijn vóór het oorspronkelijke gemeenteplan om de voor fietsers onveilige kruising met de afrit   Anne Vondeling weg aan te pakken.

- De bestaande fietspaden moeten worden geasfalteerd.

- Een eventuele nieuwe fietsroute mag niet in twee fase worden uitgevoerd, maar moet in één     keer worden aangepakt.

 Gemeentelijke Informatieavond. 

 De gemeente zal u nog uitnodigen om het ontwerp te bekijken tijdens een inloopavond op donderdagavond 12 mei 2016 tussen 19.00 uur en 21.00 uur in het MFC Camminghaburen aan de Lieuwenburg 2.

« Naar overzicht