Voorontwerp 62 Nieuwbouw woningen in Camminghaburen

Geplaatst op 11 juni 2020

Voorontwerp 62 Nieuwbouw woningen in Camminghaburen.

Geachte bewoners.

Zoals u wellicht zult weten zijn er plannen voor woningbouw op het adres Swingmastate 1, voorheen een locatie van de GGZ. De initiatiefnemers hebben al diverse malen de plannen aan de omwonenden getoond. Ten behoeve van de nieuwbouw wordt een bestemmingsplan gemaakt. 
Vooruitlopend op de formele procedure wordt met ingang van morgen het voorontwerpbestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter visie gelegd (zie bijgaande publicatie). Tijdens deze termijn kunnen er inspraakreacties worden ingediend. Aan de hand hiervan wordt bekeken of het plan mogelijk aanpassing behoeft.

Pas daarna begint de formele procedure met het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Alle omwonenden zijn geïnformeerd over het voorontwerpbestemmingsplan, zie bijgaande brief. Als de leden vragen of opmerkingen hebben over het plan, dan hoor ik dat natuurlijk ook graag.

Met vriendelijke groet,

Peter Jager | Adviseur Planontwikkeling
Cluster Ruimtelijke Ordening

E peter.jager@leeuwarden.nl
T 06 – 37 28 52 44

 

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden – Woningbouw Swingmastate – Friesmastate’

Van 11 juni 2020 tot en met 22 juli 2020 ligt dit voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ter inzage.

Plangebied

Het plangebied betreft het adres Swingmastate 1 in Leeuwarden, voorheen een locatie voor een Kinnik Kind- en Jeugd GGZ.

Ontwikkeling

Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van de bestaande opstallen gevolgd door de realisatie van maximaal 62 grondgebonden woningen. Binnen het plan wordt ruimte geboden voor een kinderopvang.

Geen inloopbijeenkomst

Vanwege de coronacrisis organiseren wij geen inloopbijeenkomst voor dit bestemmingsplan. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. U kunt daarom contact opnemen met Peter Jager, adviseur ruimtelijke ordening, als u een verdere toelichting wilt op de inhoud van het bestemmingsplan en de procedure:

peter.jager@leeuwarden.nl of via 06 – 37 28 52 44.

Inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien:

in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden: vanwege de situatie rondom corona kan dit alleen op afspraak en als u het plan thuis niet digitaal in kunt zien (noodzaak).

via de website https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen.

Reageren

In de periode waarin het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen ingezetenen en belanghebbenden reageren. Dit kan schriftelijk, elektronisch of mondeling. U geeft aan met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Het college van burgemeester en wethouders kan deze punten dan afwegen en meenemen bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan.

Schriftelijk/elektronisch:

schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.

stuur een mail naar gemeente@leeuwarden.nl, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders.

 

Vermeld in uw brief/mail:

inspraak voorontwerpbestemmingsplan Woningbouw Swingmastate - Friesmastate

waarom u een reactie indient

de datum

uw naam en adres

in geval van een brief uw handtekening

mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.30 - 17.00 uur).

Mocht u als omwonende de brief van de Gemeente hebben gemist  dan klikt u onderstaande op de PDF.

 

 

« Naar overzicht