Afwijzing Groenprojectplan Camminghaburen Noord.

Geplaatst op 28 februari 2018

Onderwerp : Afwijzing Groenprojectplan Camminghaburen Noord

Datum brief 23 februari 2018.

Hierbij het Gemeentelijke besluit 
Op bezwaar schrift van 15 december 2017
Stichting Leefbaarheid Camminghaburen en het Wijkpanel Camminghaburen

Gemeente Leeuwarden.

Hierbij delen wij u mede dat gelezen het bezwaarschrift van 15 december 2017 van de stichting Leefbaarheid Camminghaburen te Leeuwarden , gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 6 novemeber 2017,verzonden op 8 novemeber 2017 waarbij uw subsidie aanvraag voor een bijdrage uit het Mienskipfonds voor uw project “Groen verbindt Camminghaburen is afgezwezen. gelet op het advies van 5 februari 2018 van de adviescommissie bezwaarschriften

nummer BZW 1.17.0162.01

Reactie op de afwijzing van voornoemde Stichting Leefbaarheid en het Wijkpanel Camminghaburen.

Beste bewoners Camminghaburen Noord.

Wij als Wijkpanel en Leefbaarheidstichting betreuren het besluit van de advies geschillen-commissie. Het Mienskipfonds beroept zich met name op het punt dat er financiële belangen zouden spelen en er slechts drie initiatiefnemers zouden zijn inzake het Groenproject, bestaande uit de Stichting Leefbaarheid, een Woon-ecoloog en een Hovenier. Dit is zeker niet het geval geweest gelet op de feiten waarbij eerdere Groenprojecten succesvol in de wijk zijn afgerond. Bewoners in Camminghaburen Noord wilden vervolgens ook graag deel nemen aan een dergelijk project aan de Noordrand. Na een aantal afwijzingen hebben wij uiteindelijk bezwaar gemaakt bij de geschillen-commissie. Een groot discussiepunt punt bleek een bedrag van € 35000 wat gereserveerd stond op de ingediende begroting voor machinale grondwerkzaamheden welke noodzakelijk zijn om het jarenlange verwaardeloosde terrein geschikt te maken voor de Ecologische en Educatieve plannen. Werkzaamheden die niet tot vrijwilligerswerk kunnen worden gerekend. Tevens zal er enige professionele begeleiding bij een project zoals ingediend noodzakelijk zijn. Want met alle respect voor de vrijwilliger beschikken deze nu eenmaal niet allemaal over dezelfde kennis van zaken. De € 35000 is tevens geen bijdrage die uit het Mienskipfonds zou behoeven te komen en feitelijk als tegen-argument van voornoemd fonds,  niet ontvankelijk in onze optiek.

Wij zijn tevens van mening dat een project waar Mienskipgeld in om gaat een solide aanpak verdient met deels professionele controle en ondersteuning wil men op zorgvuldige wijze het geld besteden. Dit werd uitgelegd als het op geld zetten van het Groenproject al ware het gebaseerd op eigen belang van de meedenkende vrijwilligers wat in onze optiek vrij bedenkelijke termen zijn tegenover actieve goedwillende bewonersgroepen en vrijwilligers.

Ook vindt het Mienskipfonds het gebied te groot (1,4 ha) om dit in de vereiste periode van één jaar aan te pakken. Gelet op het feit dat dit project van vrijwilligers te afhankelijk zou zijn, dient het project opgedeeld te worden in deelprojecten.

Wij zijn de mening toegedaan dat na alle geslaagde voorgaande projecten in Camminghaburen deze afwijzing door het Mienskipfonds c.q. Gemeente als een desillusie wordt ervaren , voor al die bewoners welke zich hadden willen inzetten voor het Groenproject Camminghaburen Noord wat bij voorbaat al werd gefiateerd door meer dan 300 handtekeningen, compleet met urenregistratie en dit alles om aan het Groenproject deel te willen nemen. De bijdragen van de vrijwilligers zou, indien de Gemeente voor dit werk professionals zou moeten inzetten een besparing opleveren van rond de € 200.000 .

Gebiedsgericht werken en Burgerparticiptie in de praktijk een wassen neus?

Het gebiedsgericht werken en het bevorderen van de burgerparticipatie waarmee de Gemeente de burgers aanzet tot meer zelfwerkzaamheid, behelst echter niet veel meer dan prachtige slogans welke veelal worden geproduceerd vanuit de ambtelijke koker met mooie doelstellingen en daadkrachtige omschrijvingen waarbij vervolgens de hieraan gehoorgevende initiatiefnemers en overige burgers uiteindelijk toch weer struikelen en op het verkeerde been worden gezet door de Gemeente als het geld gaat kosten zoals nu in Camminghaburen Noord, waar bewoners uiteindelijk toch weer van een koude kermis thuis komen.

Tot slot;

Wijkpanel en de Stichting Leefbaarheid Camminghaburen zijn van mening dat het project een gemiste kans is voor verdere uitbouw van de burgerparticipatie in de wijk.

De geschillen Commissie heeft de Gemeente geadviseerd contact met de initiatiefnemers op te nemen om op punten enige verduidelijking te verschaffen en tot nader overleg te komen.

Wij wachten af en hopen u  ter zijner tijd  hier nader over te kunnen informeren.

Namens ,

Stichting Leefbaarheid Camminghaburen / Wijkpanel Camminghaburen.

Anton Doele
Voorz. St Leefbaareheid Camminghaburen.

« Naar overzicht