Nieuwe ontwikkelingen Fietspaden Kanaalweg / Grovestins.

Geplaatst op 31 augustus 2017

FIETSPADEN KANAALWEG / GROVESTINS.

RESULTAAT OVERLEG MET GEMEENTE OVER DE VERANDERINGEN AAN DE FIETSPADEN LANGS DE GROVESTINS EN KANAALWEG.

Op donderdag 12 mei 2016 hield de gemeente in het wijkcentrum een informatieavond over haar plannen om de fietspadenstructuur van Camminghaburen naar en van de binnenstad te veranderen. Dit betekende het verwijderen van het gehele noordelijke fietspad langs de Grovestins en Kanaalweg, vanaf de rotonde met de Frittemastate/Melkemastate tot aan de rotonde bij de Franklinstraat. In plaats hiervan zou het zuidelijke fietspad over de gehele lengte worden verbreed tot een tweezijdig fietspad. Met dit plan zou ook de oversteek bij het brugje bij de Monsmastate komen te vervallen. De gemeente beoogde hiermee de fietsroute veiliger te maken doordat de kruisingen met de Anne Vondelingweg, de Esdoornstraat en alle vier de aftakkingen bij de Centrale kwamen te vervallen. Doordat het autoverkeer bij de Centrale niet langer geconfronteerd zou worden met kruisend fietsverkeer, zou de doorstroming voor het (vracht)autoverkeer verbeterd worden. Onder andere bij de informatieavond hebben vele wijkbewoners laten blijken geen heil te zien in deze aanpassingen. Vooral het realiseren van een tweezijdig verbreed fietspad langs het water van het kanaal bij de Koopmans en de Condens werd als zeer onwenselijk en gevaarlijk beschouwd. Ook zou er onnodig en onlogisch omgereden moeten worden naar de sportvelden en de Esdoornstraat. Vervolgens is het wijkpanel in overleg gegaan met gemeenteambtenaren, raadsleden en wethouder. Dit heeft tot een bevredigend resultaat geleid met de volgende uitkomsten:

  •  Het noordelijke fietspad blijft gehandhaafd vanaf de rotonde Frittemastate tot aan de afslag naar het Vliet. De bereikbaarheid van het Kalverdijkje en de Esdoornstraat blijft gehandhaafd.
  •  De oversteek bij het brugje vanaf de Monsmastate blijft gehandhaafd. De oversteek wordt iets verhoogd aangelegd en iets breder gemaakt.Er worden vier rijstroken op de Grovestins opgeheven, zodat er nog maar twee rijstroken zijn om over te steken in plaats van zes.
  • De op- en afritten bij de Anne Vondelingweg worden veiliger gemaakt. De voorrang voor fietsers blijft gehandhaafd. De fietspaden( worden bij de op en afritten van de Anne vondelingweg verhoogd uitgevoerd in rood asfalt.) Bij de afritten wordt één rijstrook  opgeheven, zodat de fietsers per afrit nog maar één rijstrook over hoeven te steken in plaats van de huidige twee. Ter hoogte van de op- en afritten van de Anne Vondelingweg wordt het aantal rijstroken van de Kanaalweg en Grovestins teruggebracht van twee naar één Ten gevolge hiervan kunnen auto’s elkaar dan niet meer passeren zodat de snelheid naar beneden wordt gebracht  tot een aanvaardbaar niveau (=50 km/uur).
  • De kruising met de Esdoornstraat wordt veiliger gemaakt. Het kruisingsvlak wordt verhoogd aangelegd. Voor het rechtdoorgaande fietsverkeer naar het Vliet blijft de voorrang gehandhaafd.

Wat we niet bereikt hebben:

  • Het noordelijke fietspad ter hoogte van de Centrale zal verdwijnen. Fietsers vanuit de wijk naar de Centrale, de Emmakade of de Pieter Stuyvesantweg zullen bij de Esdoornstraat over moeten steken. De Centrale wordt voor veel wijkbewoners moeilijker bereikbaar.
  • Er komt een verbreed tweezijdig fietspad langs het water van het kanaal. Dit wordt door veel wijkbewoners ervaren als een gevaarlijke situatie.
  • De loopstrook langs het kanaal wordt opgeheven; het zuidelijke voetpad langs de Kanaalweg en Grovestins wordt versmald.
  • Er komt een tweezijdige, gevaarlijke, oversteek zonder voorrang, voor fietsers bij de rotonde Franklinstraat richting Emmakade en Pieter Stuyvesantweg.

In september wordt gestart met de werkzaamheden bij de Centrale. Gedurende vier weken wordt de Kanaalweg hier voor alle verkeer afgesloten. Dit werk wordt gevolgd door de ombouw van het zuidelijke fietspad tot tweezijdig fietspad.Ook wordt in september het noordelijke fietspad geheel opnieuw betegeld. In 2018 worden er geen werkzaamheden verricht. Vanwege de Culturele Hoofdstad wil men de toegangswegen naar de stad niet blokkeren. In 2019 wordt het werk weer hervat. Dan worden de kruisingen met de Anne Vondelingweg en de Esdoornstraat aangepakt.

Met vriendelijke groet,

Wijkpanel Camminghaburen.

« Naar overzicht