Wijkvisie Grovestins - Kanaalweg

  • Logo wijkpanel

Beste wijkbewoners van Camminghaburen

Hierbij een tussentijds verslag omtrent het project fietspaden Kanaalweg / Grovestins

Zoals u wellicht nog weet hebben we in 2016 een bericht in het wijkblad op onze website en op facebook gezet omtrent de plannen van de gemeente om de fietspaden van en naar Camminghaburen langs de Kanaalweg / Grovestins te reconstrueren. Een onderdeel van de reconstructie's betreft het geheel verwijderen van het noordelijke fietspad en het verbreden van het zuidelijke, wat dan een tweerichting fietspad wordt. Ook het noordelijke voetpad wordt in het plan voor een groot gedeelte verwijdert. Hierop heeft u kunnen reageren, eerst via de mail en later tijdens de inloop avond in mei van dat jaar in het MFC te Camminghaburen. Het wijkpanel heeft toen alle voornamelijk negatieve reacties doorgestuurd naar de gemeente, met het verzoek deze intern te behandelen en te betrekken bij het verder te ontwikkelen voorstel.

Daarna heeft het wijkpanel niet stil gezeten. Ze heeft vervolgens in meerdere bijeenkomsten met de gemeente duidelijk aangegeven het niet met de plannen van de gemeente eens te zijn. De gemeente bleef echter volharden in haar visie op het door de ambtenaren gepresenteerde plan. Het wijkpanel heeft met uw reacties, samen met die van de Fietsersbond, de scholen ROC de Friese Poort en de Caleidoscoop plus de wijkpanels van Heechterp / Schieringen, fel gestreden voor het behoud van de fietspaden in beide richtingen met extra maatregelen bij de op en afritten van de Anne Vondelingweg om de veiligheid te vergroten.

Op 16 januari jl. hebben wij tijdens het forum van de gemeenteraad in een kort tijdsbestek de gelegenheid gehad onze visie op de plannen te geven en hebben daarbij de door ons aangepaste tekeningen getoond en de raad geinformeerd over onze opvattingen over hoe je veiligheid langs de route, op een zo optimaal mogelijke manier zou kunnen creëren.

In de Leeuwarder Courant van dinsdag 17 januari heeft u kunnen lezen wat er zoal besproken is tijdens de vergadering en waar het wijkpanel voor stond.

Ons voorstel is het volgende;
De fietspaden aan beide zijden behouden; de op en afritten van de Anne Vondelingweg terugbrengen van twee naar één rijbaan, om zo het autoverkeer te vertragen en de veiligheid van het noordelijk fietspad te vergroten. Ook hebben we aangegeven de rijbanen op de Kanaalweg en de Grovestins die plaatselijk uit drie stroken bestaan terug te brengen naar twee rijstroken, één voor afslaand verkeer naar de Anne Vondelingweg, en één voor rechtdoor om zo enige vertraging teweeg te brengen in de te hoge rijsnelheid van sommige automobilisten.

De raadsleden hebben het gemeentebestuur vervolgens verzocht de verschillende plannen opnieuw te bekijken en in een volgend forum van de raad wederom te bespreken. Daarna wil de raad pas een beslissing nemen.Op onze Wijkwebsite www.camminghaburen.nl kunt u de ontwikkelingen verder volgen.

Voorvergroting van dit overzicht klikt u onder deze foto op de PDF