Wijkver. Camminghaburen wordt Stichting

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 2 juni 2014.

Aanwezig; Jan Wolf (plv vz), Fred Stoltenkamp (penn.meester) Doutzen Telgenhof (ledenadm)

Afwezig: -

Notulen; Eddy Braams (adviseur)

Aanwezig: 14 leden van de wijkvereniging (excl de bestuursleden)

1.    Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Op 19 mei jongstleden is er een Algemene Ledenvergadering geweest waarin o.a. de transformatie van de wijkvereniging naar een stichtingsvorm aan de leden ter stemming is voorgelegd. Om deze transformatie te kunnen formaliseren is het nodig dat een meerderheid van de leden met dit besluit instemt.

Omdat niet alle leden van de wijkvereniging op de ALV aanwezig waren kon er geen meerderheid van de stemmen bereikt worden. De volgende regel treedt in werking;  indien 2/3 van de aanwezige leden voor het voorgenomen besluit stemmen, kan het bestuur op korte termijn een bijzondere ALV bijeenroepen waarin het besluit andermaal wordt voorgelegd aan de leden. Bij deze stemming, de tweede stemmingsronde, is een meerderheid van de stemmen van aanwezige leden nodig die het voorgenomen besluit ondersteunen.

Op de ALV van 19 mei 2014 waren 21 leden van de wijkvereniging aanwezig. Alle aanwezige leden hebben ingestemd met het voorgenomen besluit tot transformatie naar een stichtingsvorm. Van deze stemming is een presentielijst aanwezig die getekend is door de aanwezige leden. Het lidmaatschap van de vereniging is ter plaatse gecontroleerd en de aanwezige leden hebben schriftelijk aangegeven of zij het voorgenomen besluit ondersteunen. Na telling van de stemmen bleek dat alle aanwezige leden unaniem voor de transformatie hebben gestemd. Deze lijsten zijn door het bestuur gewaarmerkt door ondertekening.

Na de ALV in mei zijn alle leden van de wijkvereniging schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitslag van deze stemming van 19 mei. Daarnaast zijn zij uitdrukkelijk uitgenodigd voor het bijwonen van de tweede stemmingsronde op 2 juni. Deze informatie is daarnaast ook op de website van de wijk geplaatst.

2.    Tweede stemmingsronde 2 juni 2014

De voorzitter nodigt de aanwezige leden uit om andermaal een presentielijst te ondertekenen en hierop aan te geven of het voorgenomen besluit wel of niet ondersteund wordt. Na telling van de stemming blijkt dat de aanwezige leden unaniem hebben voorgestemd met het voorgenomen besluit. Ook deze presentielijst is gecontroleerd op geldigheid van het lidmaatschap. Het bestuur heeft deze lijst voor akkoord afgetekend en daarmee aan haar formele verplichting gedaan.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor de komst en deelt mee dat het bestuur de vervolgstappen zal nemen om het voorgenomen besluit te realiseren.

3.    Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje.