Herinrichting plein Fogelsanghstate - Bewonersinitiatief

Herinrichting plein fogelsanghstate - Bewonersinitiatief

Bewoners van de Fogelsanghstate zijn in het jaar dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad is, daadwerkelijk aan de slag gegaan met de Mienskipsgedachte. Het begon enige tijd geleden allemaal met een aantal bewoners die ontevreden waren over de inrichting en het verwaarloosde karakter van het (speel)plein aan de Fogelsanghstate. Hoewel dit onderwerp tijdens een gezamenlijke barbecue op Burendag al eens ter sprake kwam, kreeg dit pas echt een vervolg tijdens de informatieavond over de gemeentelijke groenplannen. Daar kwamen buurtbewoners in contact met Irene Reitsma van de afdeling Groen van de gemeente en enkele leden van het wijkpanel, bij wie zij hun ongenoegen uitten.

Voorzitter Frits Klein Meulekamp van het wijkpanel spoorde de bewoners aan om hun wensen voor het plein te inventariseren. De initiatiefnemers hebben vervolgens alle buurtbewoners uitgenodigd om tijdens een gezamenlijke bijeenkomst dit op papier te zetten. Voorop stond voor hen dat er voor de kinderen in de buurt een veiliger speelomgeving moest ontstaan. Omdat de speelplek aan parkeerplaatsen grenst en kinderen al spelend tussen de daar geparkeerde auto’s belandden, was de wens om een duidelijke fysieke scheiding tussen de parkeerplaats en de speelplek, iets waar iedereen het over eens was. Daarnaast wilde men graag meer groen op het nogal versteende plein.

Samen met de bewoners heeft tuinontwerper Fokje Eekma-Kingma uit Sint Annaparochie vervolgens een schetsontwerp gemaakt voor de herinrichting van het plein. Het ontwerp en de financiering daarvan zijn in goed overleg tussen de gemeente en het wijkpanel overeengekomen. De uitvoering van het plan gebeurt in goede samenwerking tussen de firma Brouwer en Brouwer BV uit Eastermar en de StudentenService uit Groningen die het straat- en grondwerk voor hun rekening nemen en hovenier Freark de Rover van FF Groen die voor de beplanting zorgt. Zij worden daarbij geassisteerd door zo’n twaalf buurtbewoners, die meehelpen met de voorbereidende werkzaamheden; het kappen van het groen en het verwijderen van de tegels. Greetha Deelstra, die de inzet van de bewoners coördineert, vertelt enthousiast over hoe leuk de samenwerking verloopt. “Vanuit de buurt wordt er gezorgd voor koffie en thee tijdens de werkzaamheden en toen een van de studenten jarig bleek te zijn, is er spontaan een cake gebakken”. Greetha laat weten dat de gezamenlijke inzet heeft geleid tot veel meer onderling contact tussen buurtbewoners. Naast gezinnen kent de buurt ook veel alleenstaanden en eenoudergezinnen. Er is een groepsapp ontstaan en bewoners weten elkaar eerder te vinden als er bijvoorbeeld even op kinderen gepast moet worden. De gezamenlijke aanpak is een mooi staaltje van Mienskipvorming, die niet alleen leidt tot een verbetering van de leefomgeving en een veilige speelplek voor de kinderen, maar ook zorgt voor meer binding tussen de buurtbewoners.

Als het plein straks klaar is, zal er ook een tafeltennistafel worden geplaatst. Wijkvereniging Valeriuskwartier stelde gratis een gebruikt exemplaar beschikbaar, dat intussen door de bewoners gezamenlijk is opgeknapt. Hopelijk kan ook de lege plek die is ontstaan door de verwijderde glijbaan opgevuld worden met een nieuw speeltoestel, zodat het plan dan helemaal af is. Van de bewoners mag het dan gauw weer voorjaar worden.

Verfraaiingen in de toekomstige bestratingen.