Wijkpanel dient bezwaar in tegen onveiligheid fietspad

Geplaatst op 11 maart 2018

Gemeente Leeuwarden

T.a.v. college van de gemeente Leeuwarden

Postbus 21000

8900 JA Leeuwarden

10 maart 2018

Betreft: Bezwaarschrift Verkeersbesluit

Aanwijzen tweerichtingenfietspad Kanaalweg

Geachte College,

Met dit schrijven maken wij bezwaar tegen het verkeersbesluit van de college van de gemeente Leeuwarden van 31 januari 2018, besluitnummer VB-18-03, Aanwijzen tweerichtingenfietspad Kanaalweg. Het verkeersbesluit ligt ter inzage voor bezwaar van 31 januari tot en met 13 maart 2018.

Punten die wij niet acceptabel vinden.

De gemeente is zeer hardleers. Ook in dit besluit wordt stelselmatig het noemen van de Grovestins achterwege gelaten. Het betreffende fietspad heeft betrekking op het gehele traject van de Kanaalweg en Grovestins, voor zover dat is gelegen tussen de Franklinstraat en Frittemastate.

Opmerkingen bij aandachtstreepjes bij “overwegende dat”:

1 het betreft de Kanaalweg en Grovestins, gelegen in de wijken “de Centrale”, “Schieringen”, en “Camminghaburen”.

2 Kanaalweg en Grovestins.

3 Kanaalweg en Grovestins.

4 Kanaalweg en Grovestins.

5 Kanaalweg en Grovestins.

7 In deze route behoeft de Grovestins niet overgestoken te worden. Waarschijnlijk wordt iets anders bedoeld.

12 Noordelijk fietspad van Kanaalweg en Grovestins wordt behouden.

Opmerking bij het eerste aandachtstreepje bij “besluit”:

Behalve de verkeersborden G11 “fietspad” zullen er tevens onderborden OB502 en OB505 “tweerichtingsverkeer” aangebracht moeten worden. Anders weet je als fietser niet dat je tegenliggers kunt verwachten.

Wij hebben bezwaar tegen het instellen en realiseren van een tweerichtingsfietspad over voornoemd traject om de volgende redenen:

1 Het verbrede fietspad komt erg dicht tegen het water aan te liggen ter hoogte van de Kanaalweg. Dit veroorzaakt een gevoel van onveiligheid. In de winter, bij regen en mist, vormt het water en het spiegelende fietspad één groot in elkaar overlopend vlak.

2 Doordat de aanlegmogelijkheden voor schepen niet belemmerd mogen worden, bestaat er nauwelijks een mogelijkheid om een fysieke afscheiding te realiseren tussen het fietspad en het water. Dit brengt gevaarlijke situatie met zich mee. Wanneer een fietser in het water terecht komt, kan hij/zij zich nooit meer redden. De kademuren zijn erg hoog en gaan loodrecht naar beneden. De drie aanwezige zwemtrappen kunnen bijna nooit meer bereikt worden. Binnen 5 minuten is een drenkeling in het koude water en met een dikke jas aan buiten bewustzijn.

3 Er blijft absoluut geen ruimte meer beschikbaar voor het parkeren bij de schepen van leveranciers, onderhoudsbusjes en eigen auto’s van de schippers bij het aftakelen.

4 Noodzakelijk autobezoek voor de schepen moet over het fietspad rijden en hindert daarmee het fietsverkeer, ook in tegengestelde richting.

5 De loopstrook langs het water verdwijnt geheel. De resterende ruimte tussen fietspad en kademuur wordt geheel in beslag genomen door bolders, landvasten, nutskasten, luiken, paaltjes e.d.

6 Door de beperkte ruimte tussen fietspad en kademuur is het niet langer mogelijk om hier te vissen. Hier ter plaatse is dit een geliefde bezigheid.

7 Het aantal oversteekmogelijkheden voor fietsers naar de winkels van de Centrale wordt teruggebracht en de Centrale is daarmee minder bereikbaar.

8 Door de smalle berm tussen fietspad en rijbaan is het niet mogelijk een opstelruimte voor fietsers te realiseren die over willen steken naar de winkels ter hoogte van Intertoys en BCC. Fietsers blokkeren dan het overige fietsverkeer.

9 Het trottoir langs het fietspad tussen Schilkampen en de Frittemastate wordt versmald van 180 cm naar maximaal 120 cm. Op meerdere plaatsen is slechts een breedte van 90 cm mogelijkheid wegens brugleuningen, hekken, bosschages e.d. Bovendien wordt het toekomstige trottoir ook nog versperd door lichtmasten en paaltjes.

10 De oversteek voor fietsers over de rotonde bij de Franklinstraat wordt tweezijdig en daarmee onoverzichtelijk en gevaarlijk.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie graag tegemoet. Uiteraard zijn wij altijd bereid tot een nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,

Wijkpanel Camminghaburen

Willem Bijleveld

« Naar overzicht